zaterdag 13 juli 2024
Een boom met familie, een bos met verhalen

Privacyverklaring

 

Stichting Burgerbos is een rechtspersoon en wel een stichting. De stichting is statutair gevestigd in Reuver, gemeente Beesel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64980588. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Burgerbos (hierna: “het Burgerbos” ) verwerkt van haar bestuursleden, vrijwilligers, aangesloten boomadoptanten (hierna: “adoptant”). 

Indien je adoptant of vrijwilliger wordt van het Burgerbos, of om een andere reden persoonsgegevens aan het Burgerbos verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Welke gegevens verwerkt het Burgerbos en voor welk doel:
In het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)     van vrijwilligers en bestuursleden: voor- en achternaam, postadres,
e-mailadres, telefoonnummer(s),
b)     
van de adoptanten: voorletters en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, boomkeuze, (evt.) tekst van tekstbordje, korte toelichting waarom de boom wordt geplant.  
 

2. Bewerkers:
De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats door leden van het bestuur. Het Burgerbos verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 
a)     naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
het Burgerbos;
b)     het
bankrekeningnummer van adoptanten wordt uitsluitend gebruikt om betalingen af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen
Het Burgerbos verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
a.     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Burgerbos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b.     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het Burgerbos geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. 

5. De rechten van betrokkenen:
a.     De betrokkenen hebben het recht van inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens.
b.     De betrokkenen hebben het recht de gegeven toestemming van verwerking in te trekken of aan te passen.
c.     Deze rechten staan vermeld in deze privacyverklaring welke te allen tijden toegankelijk is via de website
www.burgerbos.nl dan wel op verzoek door de secretaris schriftelijk wordt verstrekt.
d.     Bij het aangaan van betrokkenheid door bestuurslid, vrijwilliger of boomadoptant te worden, wordt men gewezen op het recht van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens als ook tot intrekking of aanpassing van de gegeven toestemming.
e.     Bij het alsnog vragen van toestemming worden de leden op het recht van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens als ook tot intrekking of aanpassing van de gegeven toestemming, gewezen.

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van het Burgerbos in haar bestuursvergadering d.d. 9 oktober 2018, bekend gemaakt aan haar bestuursleden, vrijwilligers en adoptanten en gepubliceerd op de website. De privacyverklaring maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement van het Burgerbos.

Bestuur

De gemeenteraad van de gemeente Beesel heeft het initiatief in mei 2015 unaniem ondersteund. Vervolgens is er een oproep geplaatst in de lokale media onder de noemer: “Burgers aan zet ….”. De personen die zich gemeld hebben zijn van start gegaan en hebben de stichting burgerbos opgericht. Het bestuur bestaat bij de oprichting uit:

Lees meer

Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht

Voor het onderhoud en de hulp bij de plantdagen is de stichting op zoek naar vrijwilligers; met of zonder groene vingers. Het is immers een burgerinitiatief. Iedereen kan met zijn of haar eigen kwaliteiten altijd wel iets bijdragen. Daarbij zullen velen verrast zijn te bemerken dat het gewoon ook nog eens een keer heel leuk is om te participeren in een gemeenschap.

Lees meer

Bosvrienden

Sponsoren/donateurs gezocht

Vrijwilligers, bestuur en adoptanten van bomen zijn onze bosvrienden. Maar ook sponsoren/donateurs horen tot onze bosvrienden. De gemeente Beesel heeft gezorgd voor een perceel en een kleine startsubsidie waarmee de stichting opgericht en de website www.burgerbos.nl en logo gemaakt kon worden. De stichting heeft bepaalde wensen voor het inrichten van het terrein. Wensen die geld kosten. Het burgerbos is een burgerinitiatief. Zonder financiële steun kan de stichting niets.

Wilt u het initiatief financieel ondersteunen? Neem dan contact op met onze penningmeester Piet Cremers, Heerstraat 13a, 5953 GE  Reuver, tel.077-4744615